Zber a preprava nebezpečných odpadov

Spoločnosť Brantner Nova zabezpečuje pre svojich zákazníkov aj zber a prepravu nebezpečných odpadov. Celý proces nakladania s nebezpečnými odpadmi je pod prísnou kontrolou štátnych orgánov a verejnosti. Patria sem:

  • nebezpečné zložky komunálneho odpadu (v obciach a mestách sa realizuje po dohode s obcou pristavením mobilnej zberne na zber nebezpečných odpadov)

  • v meste SNV naša spoločnosť prevádzkujem zberný dvor, kde majú občania mesta možnosť priniesť nebezpečné zložky vytriedené z komunálneho odpadu

  • nebezpečné odpady zo štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica - likvidáciu tohto odpadu firma zabezpečuje spaľovaním v spaľovni spoločnosti Fecupral, s.r.o. Prešov *(harmonogram vývozu 2014)*

  • nebezpečný odpad z priemyslu - naša spoločnosť rieši v rámci komplexných odpadových služieb od vybavenia špeciálnymi nádobami a kontajnermi cez zber a prepravu až po dodávku konečným spracovateľom týchto nebezpečných odpadov

V rámci zberu nebezpečných odpadov sa realizujú nasledovné druhy odpadov - nebezpečné zložky KO (ako sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov pod číslom).

15 02 02 absorbenty, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07 olejové filtre
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti , iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórflourované uhľovodíky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti