Uloženie odpadu

Aj napriek veľkému pokroku v technológiách recyklácie a zhodnocovania odpadov je potrebné aj naďalej zneškodňovanie značného objemu nevyužiteľných odpadov. Spoločnosť Brantner Nova je majiteľom a prevádzkovateľom Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II., ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Spišská Nová Ves smerom na obec Markušovce. Na skládke sa ročne ukladá okolo 50 000 ton odpadu.

Prevádzkova doba skládky odpadov

PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:00
SOBOTA zatvorené
NEDEĽA zatvorené

Zodpovedný vedúci: Ing. Peter Srnčík

Kontakt: 0904 242 144

Odber odpadu na skládke odpadov Kúdelník II je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka!


Životnosť skládky za predpokladu výstavby 3. etapy je odhadovaná až do roku 2033, čo je význačným termínom pre dlhodobé riešenia zneškodňovania odpadov v širokom regióne.
Regionálna skládka odpadov Kúdelník II, v Spišskej Novej Vsi bola ako prvá skládka na Slovensku , na ktorej bolo realizované aktívne odplynenie skládky a vybudované zariadenie na spaľovanie skládkového plynu. Zariadenie bolo vybudované v roku 2004 na základe projektu "Landfill Gas Recovery in the Slovak Republic", ktorý vychádza z Kyótskeho protokolu a "JI projektu " medzi Holandskom a Slovenskou republikou a súčasne so skládkou Kúdelník II. bola odplynená aj skládka Kúdelník I. Množstvo plynu na skládkach ako aj množstvo spáleného plynu sa denne monitoruje a vyhodnocuje, pričom v budúcnosti sa uvažuje aj s jeho ďalším využitím , napríklad na výrobu elektrickej energie.

Skládka je zaradená do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je kategorizovaná pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

Povolenie na prevádzkovanie skládky vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice podľa zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jedná sa o tzv. integrované povolenie, ktoré bolo vydané pod č.j. 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104 zo dňa 5.4.2005, kópia v " Tlačiva na stiahnutie " skládky sa po jej naplnení postupne uzatvárajú a rekultivujú a výsledkom je vzhľad telesa skládky vhodne zapadajúci do okolitej krajiny, prípadne je zhodný so stavom terénu.
Každá skládka je vybavená vlastným monitorovacím systémom povrchových a aj podzemných vôd, všetky priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytené do bezodtokových retenčných nádrží z ktorých sú opätovne striekané na teleso skládky, kvôli prašnosti a kvôli znižovaniu množstva priesakových kvapalín odparovaním. Prebytočné množstvá sú odvážané do čistiarní odpadových vôd.

 

Cenník uloženia odpadu na skládke